ภาคีวิศวกรเครื่องกลท่านใดต้องการเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกรเครื่องกล ติดต่อกลับได้ที่ นายจัตุพล ขุนพิลึก สก.3531 มือถือ 081-9970976,089-5823366

สถิติ
เปิดเมื่อ12/10/2011
อัพเดท24/12/2012
ผู้เข้าชม17062
แสดงหน้า26314
เมนู
ปฎิทิน
November 2019
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
บทความ

ค่า ph ของน้ำ
 

 
  กล่องข้อความ: มาตรฐานคุณภาพน้ำในหม้อไอน้ำตาม British Standard สำหรับหม้อไอน้ำชนิดหลอดน้ำ
  
 
 
 
 

ความดันที่จ่ายออก (กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) 20 40 60 80 100 120 < 130
โซเดียมฟอสเฟต mg/l ในรูป Na3PO4 50-100 30-70 20-50 10-40 5-20 3-10 *
ความเป็นด่างไฮดรอกไซด์ mg/l ในรูป CaCO3 ต่ำสุด 300 150 30 10 5 2 2
ความเป็นด่างทั้งหมด mg/l ในรูป CaCO3 สูงสุด 700 500 300 200 100 40 10
ซิลิกา mg/l ในรูป SiO2 สูงสุด
 
มีค่าน้อยกว่า 0.4
ของความเป็นค่าง
ไฮดรอกไซด์
 
20
 
20
 
*
 
*
 
*
โซเดียมวัลไฟต์
หรือ
ไฮดราซีน
mg/l ในรูป Na3SO4
 
mg/l ในรูป N2H4
30-50
 
0.1-1.0
20-40
 
0.1-0.5
15-30
 
0.05-0.3
10-20
 
0.05-0.1
*
 
*
*
 
*
-
 
*
สารแขวนลอย (SS) mg/l สูงสุด 200 200 - - - -  
สารละลายน้ำ (DS) mg/l สูงสุด 3,000 2,000 1,200 700 350 100 15
คลอไรด์ mg/l ในรูป Cl สูงสุด - - - - 10 5 1
 
* ค่านี้ขึ้นกับสภาพการใช้งาน

 
กล่องข้อความ: มาตรฐานคุณภาพน้ำในหม้อไอน้ำตาม JIS 
 
 

ชนิดของหม้อไอน้ำ หลอดไฟ หลอดน้ำ
ความดันใช้งานสูงสุด kg/cm2   < 10 >10-20 20-30 30-50 50-75 75-100 100-125 125-150 > 150
อัตราการระเหยเป็นไอน้ำ
kg/cm2-h
<30 >30 <50 >50 - - - - - - - -  
การปรับความเป็นด่าง
ใช้ด่างปรับ
ใช้ด่าง ใช้
ฟอสเฟต
ใช้ด่าง ใช้
ฟอสเฟต
ใช้ด่าง ใช้
ฟอสเฟต
ใช้ด่าง ใช้
ฟอสเฟต
ใช้ด่าง ใช้
ฟอสเฟต
pH ที่ 25C 11.0-11.8 11.0-11.5 11.0-11.8 11.0-11.5 10.8-11.3 10.5-11.0 10.5-11.0 10.5-11.0 10.0-10.5 10.5-11.0 9.6-10.3 10.5-10.8 9.6-10.3 9.0-10.0 8.5-9.0* 9.0-9.5 8.5-9.0*
M-Alkalinity  พีพีเอ็มในรูป
                        CaCO3
500-1,000 500-800 500-1,000 800 < 600 <150 <100 - - - - - - -
P-Alkalinity พีพีเอ็มในรูป
                        CaCO3
300-800 300-600 300-800 300-600 <400 <120 <70 - - - - - - -
สารทั้งหมด (TS) พีพีเอ็ม <4,000 <3,000 <3,000 <2,500 <2,000 <700 500 <400 <300 <100 50 2 <0 <2
คลอไรด์               พีพีเอ็ม <800 <500 <500 <400 <300 <100 - - - - - - - -
ฟอสเฟต              พีพีเอ็ม 20-40 20-40 20-40 20-40 20-40 20-40 10-30 5-15 3-10 3-10 - - 0.3-3 -
ซัลไฟต์                พีพีเอ็ม - - - 10-20 10-20 10-20 10-20 5-10 1-3 0.5-2 - -
ซิลิกา                  พีพีเอ็ม - - - - - <0 <40 10 <5 <2 <0.5 <0.2
                                         
 
* ในกรณีที่เครื่องอุ่นน้ำเลี้ยงที่เป็นเหล็ก จะต้องให้มีค่า pH9.0-9.5 และถ้าน้ำเลี้ยงมีค่า pH ตามนี้แล้ว น้ำในหม้อไอน้ำก็จะมีค่า pH9.0-9.5 เช่นกัน

กล่องข้อความ: มาตรฐานน้ำเลี้ยงป้อนเข้าหม้อไอน้ำชนิดไหลผ่านเลย (Once-Through) ตาม JIS 
 
 
 
 

ความดันใช้งาน
รายการ
<20 75-100 100-125 125-150 >150
PH ที่ 25C   10.5-11.0 8.5-9.0
9.0-9.5 8.5-9.0 9.0-9.5 8.5-9.0 9.0-9.5 8.5-9.0 9.0-9.5
ความกระด้างทั้งหมดพีพีเอ็มในรูป CaCO3 มีน้อยใกล้ศูนย์ - - - -
ออกซิเจนที่ละลายน้ำ (O2) พีพีเอ็ม <0.5 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007
เหล็กทั้งหมด (Fe) พีพีเอ็ม <0.3* <0.03 <0.03 <0.02 <0.02
ทองแดงทั้งหมด (Cu) พีพีเอ็ม - <0.01 <0.01 <0.005 <0.003
ไฮดราซีน (N2H4) พีพีเอ็ม - <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
ซิลิกา (SiO2) พีพีเอ็ม - <0.04 <0.02 <0.04 <0.02 <0.03 <0.02 <0.02
สารทั้งหมด (Total solids) พีพีเอ็ม <700 - - - -
ความนำไฟฟ้า ที่ 25Cไมโครโมต่อเซนติเมตร - <0.3 <0.03 <0.03 -
ความขุ่น พีพีเอ็ม <4* - - - -
ฟอสเฟต (PO4-2) พีพีเอ็ม 10-40 - - - -
 
ก.            นกรณีที่เครื่องอุ่นน้ำเลี้ยง (Feed Water Heater)  เป็นโลหะผสม                                          ข.            ในกรณีที่เครื่องอุ่นน้ำเลี้ยงเป็นเหล็กกล้าคาร์บอน
ค.            พยายามทำให้มีต่ำกว่า 0.02 พีพีเอ็ม                                                                                      ง.             พยายามทำให้มีต่ำกว่า 0.01 พีพีเอ็ม
จ.             ให้ใช้ไฮดราซีนโดยมีความเข้มข้นสูงสุดไม่เกินกว่าค่า pHของนำเลี้ยง                           ฉ.            กรณีที่มี Steam Separator
ช.            กรณีที่ไม่มี Steam Separator                                                                                                    *               เป็นตัวเลขที่คิดเทียบกับปริมาณน้ำเพิ่ม (Make-up Water) สำหรับน้ำเลี้ยง

 

 
  กล่องข้อความ: มาตรฐานผู้ผลิตหม้อไอน้ำ Babcock & Wilcox ของอเมริกา
  
 
 
 

ความดันในดรัม
ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
รายการ
0-600 600-1,000 1,000-1,500 1,500-2,000 มากกว่า 2,000
PH ที่ 25C
 
ออกซิเจน
เหล็ก (Fe)
ทองแดง (Cu)
ความกระด้างทั้งหมด
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
(SiO2)
สารอินทรีย์
 
 
พีพีเอ็ม
พีพีเอ็ม
พีพีเอ็ม
พีพีเอ็ม
พีพีเอ็ม
พีพีเอ็ม
พีพีเอ็ม
7.0-9.5
 
0.007
0.01
0.05
0
0
 
0
8.0-9.5
 
0.007
0.05
0.03
0
0
 
0
8.5-9.5
**9.3-9.5
0-0.007
0.01
ไม่เกิน 0.005
0
0
0.07-0.25
0
*8.5-9.2
**9.2-9.5
0-0.007
0.01
ไม่เกิน 0.005
0
0
0.02-0.07
0
*8.8-9.2
 
0-0.007
ไม่เกิน 0.01
ไม่เกิน 0.005
0
0
 
0
 
             
 
 
 
*                      ใช้เครื่องอุ่นน้ำเลี้ยง(Feed Water)ที่มีโลหะผสมทองแดง
**                    ใช้เครื่องอุ่นน้ำเลี้ยงเป็นเหล็กกล้าคาร์บอน       

                       


 
  กล่องข้อความ: มาตรฐานคุณภาพน้ำในหม้อไอน้ำตาม ASME
  
 
 
 

Drum Pressure
(psig)
ซิลิกา
พีพีเอ็มในรูป SiO2
ความเป็นด่างทั้งหมด **
พีพีเอ็มในรูป CaCO3
ความนำไฟฟ้าจำเพาะ
ไมโครโม ต่อ เซนติเมตร
0-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1,000
1,001-1,500
1,501-2,000
150
90
40
30
20
8
2
1
700*
600*
500*
400*
300*
200*
0***
0***
 
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
150
100
 
*              ความเป็นด่างจะมีค่าไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของความนำไฟฟ้าจำเพาะ
**           ความเป็นด่างไฮดรอกไซด์ (OH-Alkalinity) ในหม้อไอน้ำความดันต่ำกว่า 1,000 psiกำหนดช่วงตำสุดได้ตามแต่ละกรณีขึ้นกับการละลายของซิลิกาแลแสสารอื่นๆ ในการปรับสภาพน้ำในหม้อไอน้ำ
***      เป็นศูนย์ในที่นี้หมายถึง Free Sodium หรือ Potassium Alkalinity อาจมีความเป็นด่างทั้งหมดอยู่บ้างเล็กน้อยพอที่จะวัดได้ โดยมี Congruent Control Volatile Treatment ในช่วงความดันสูงเช่นนี้
 

 
กล่องข้อความ: มาตรฐานน้ำเลี้ยงหม้อน้ำที่มีความดันระดับต่างๆ 
 
 

Boiler Feedwater
Drum
pressure,
psig
0-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1,000
1,001-1,500
1,501-2,000
 
Iron,
ppm  Fe
0.100
0.050
0.030
0.025
0.020
0.020
0.010
0.010
 
Copper
ppm Cu
0.050
0.025
0.020
0.020
0.015
0.015
0.010
0.010
Total
hardness,
ppm CaCO3
0.300
0.300
0.200
0.200
0.100
0.050
ND
ND
 
 
 
 
 

 
กล่องข้อความ: พิกัดปริมาณสารทั้งหมดและสารแขวนลอยในน้ำหม้อไอน้ำที่ความดันต่างๆ  
 
 
 

ความดันใช้งาน psig สารทั้งหมด (TS) พีพีเอ็ม สรแขวนลอย (SS) พีพีเอ็ม
0-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1,000
1,001-1,500
1,501-2,000
2,001  และมากกว่า
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,250
1,000
750
500
300
250
150
100
60
40
20
10
5